Regulamin

REGULAMIN SERWISU FINEXT.MONEY

ROZDZIAŁ I

§1. KLAUZULA INFORMACYJNA O RYZYKU INWESTYCYJNYM

1. Operator Serwisu dokonuje selekcji Spółek i Projektów w oparciu o reguły należytej staranności przyjęte w stosunkach tego rodzaju w celu zweryfikowania ich wartości inwestycyjnej, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powodzenie ekonomiczne Projektów, jak również za działalność rozwoju Spółek realizujących Projekty, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody wyrządzonej Inwestorom w przypadku ubytków w majątku powstałych w związku z jakąkolwiek formą realizacji Projektu.

2. Inwestor akceptuje, że każdy Projekt podlega ryzyku i prawom rynku, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, co w szczególności oznacza, że każdy z realizowanych Projektów może przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub określany przez Spółkę, jak też akceptuje, że może dojść do niezrealizowania założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utraty części lub całości zainwestowanego przez Inwestora kapitału.

3. Podmiot będący Projektodawcą ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentów związanych z Projektem udostępnionych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Jednocześnie Spółka jest podmiotem gwarantującym zgodność tych informacji ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Inwestor akceptuje, że wycofanie się z Projektu po objęciu udziałów w Spółce realizującej Projekt, może być obiektywnie utrudnione z uwagi na możliwy brak płynności tych udziałów na rynku.

5. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Finext.money znajdują się naruszające przepisy prawa powszechnie bowiązującego albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Operator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem,zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

§ 2. POJĘCIA

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Operator Serwisu - Michał Nawrocki Investments wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 615 189 66 58, REGON: 381 24 66 51 adres: ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa

1) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS

2) Konto – indywidualne konto, zakładane przez Użytkownika w Serwisie poprzez dobrowolne wprowadzenie danych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu Internetowego oraz zawierające informacje o działaniach

Użytkownika w tym Serwisie;

3) Instrumenty Finansowe – instrumenty stwierdzające istnienie zadłużenia Spółki bądź reprezentujące udział w podwyższonym kapitale zakładowym, wyemitowane przez Spółkę i będące przedmiotem dokonywanej przez nią Oferty;

4) Projekt – propozycja przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym lub gospodarczym, związana z dokonaniem przez Spółkę emisji udziałów lub instrumentów finansowych

5) Inwestor – Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który udziela finansowania na rzecz wybranego przez siebie Projektu;

6) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.finext.money

7) Sekcja Internetowa – wydzielona przestrzeń zarządzana w oparciu o decyzje Spółki, w której Spółka udostępnia Użytkownikom informacje o Projekcie oraz prezentuje materiały związane ze Spółką i prowadzoną przez nią działalnością, a także poprzez którą inicjowany jest proces finansowania;

8) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.finext.money będący elektronicznym systemem informacyjnym obsługiwanym i zarządzanym przez Operatora Serwisu;

9) Spółka (Projektodawca) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności lecz nie wyłącznie w formie spółki z o.o. , spółki komandytowo-akcyjnej który ubiega się o finansowanie swojego

Projektu;

10) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawierana pomiędzy Operatorem Serwisu a Zarejestrowanym Użytkownikiem;

11) Usługi – usługi Operatora Serwisu polegające na udostępnieniu środowiska elektronicznego i komunikacyjnego zakwalifikowanym przez Operatora Serwisu podmiotom pozyskującym finansowanie oraz podmiotom udzielającym finansowania a także innym użytkownikom.

12) Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z funkcjonalności Serwisu internetowego bez rejestracji;

13) Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie

§ 3. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.finext.money, podstawowe warunki zawierania oraz rozwiązywania umów z Operatorem Serwisu, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki stron, a także zasady akceptowania Projektów Operatorem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.finext.money jest Firma Michał Nawrocki Investments wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 615 189 66 58, REGON: 381 24 66 51 adres: ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa. Jakikolwiek podmiot przystępując do korzystania z Serwisu internetowego, którego dotyczy przedmiotowy regulamin, oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Operator Serwisu zastrzega, że z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu internetowego oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a sposób w jaki korzysta z Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współżycia społecznego oraz nie narusza praw osób trzecich.

3. Niniejszy Regulamin sporządzony jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu, zapewniającego możliwość przetwarzania i przechowywania, a także wysyłania i odbierania danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) hardware,
b) połączenie z siecią Internet,
c) przeglądarkę internetową

3. Użytkownicy oraz Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współżycia społecznego, etykietą internetową oraz dobrymi obyczajami, a także przy poszanowaniu dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

4. Wszyscy Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Operatora Serwisu: office@finext.money wszelkie treści i działania, które w ich opinii w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, niezależnie od przewidzianego niniejszym Regulamin trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FUNKCJONOWANIE SERWISU

1. Operator Serwisu zobowiązuje się zapewnić nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności :

a) zapewniania ciągłości pracy systemu,
b) bieżącego kontrolowania poprawności wykorzystania Serwisu przez jego Użytkowników;
c) zarządzania elementami systemu odpowiedzialnymi za uwierzytelnianie i poufność przesyłanych informacji.

2. Oprócz wyłączeń odpowiedzialności Operatora Serwisu już uwzględnionych w przepisach niniejszego Regulaminu, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub okolicznościami niezawinionymi przez Operatora Serwisu.

§6 PROCES REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

1. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie możliwy jest
a) bez rejestracji i zalogowania się w Serwisie (ograniczony dostęp do Serwisu),
b) po przeprowadzeniu procedury rejestracji i zalogowaniu się (pełny dostęp do Serwisu).
2. Użytkownik posiadający ograniczony dostęp do Serwisu może przeglądać treści powszechnie dostępne,
a publikowane na stronach Serwisu, w tym treści dotyczące zakończonych Projektów. Dostęp do niektórych treści oraz usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności dostęp do informacji prezentowanych w Sekcji Internetowej Spółki na temat aktualnie realizowanych przez Projektów możliwy jest po uzyskaniu pełnego dostępu do Serwisu.

3. Użytkownik posiadający pełny dostęp do Serwisu może korzystać z wszystkich usług oferowanych w ramach Serwisu oraz przeglądać wszystkie treści i materiały publikowane w Serwisie oraz w Sekcji Internetowej Spółki.

4. W celu utworzenia Konta w Serwisie internetowym, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie.

5. Formularz rejestracyjny dla Użytkownika działającego w imieniu własnym wymaga uzupełnienia odpowiednich pól o następujące dane: 1. imię i nazwisko, 2. numer telefonu, 3. adres e-mail, 4. numer PESEL lub, a w przypadku nieposiadania takiego numeru, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

8. Utworzenie Konta w Serwisie internetowym wymaga także ustanowienia hasła, składającego się z co najmniej 6 (sześciu) znaków oraz złożenia oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) w przedmiocie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, opisanej w załączniku nr 1 do Regulaminu. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysyłany jest link aktywujący dostęp do konta. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i wyraża wolę zawarcia z Operatorem Serwisu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest uprawniony do zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym w każdej chwili.

9. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym z funkcji wejścia do obszaru, w którym prezentowane są Projekty w toku finansowania, tj. do obszaru, w którym skonkretyzowane treści na temat Projektów są udostępniane wyłącznie przez Spółki, ponoszące wyłączną odpowiedzialność za te treści i składane w związku z nimi i w ich kontekście oświadczenia i zapewnienia. Użytkownik uzyskuje również możliwość finansowania Projektów lub zgłoszenia propozycji Projektu.

10. W przypadku powziętych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych tam wskazanych, w szczególności poprzez weryfikację informacji podanych w procesie rejestracji w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na co Użytkownik wyraża zgodę.

11. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz do aktualizacji danych podanych w procesie rejestracji w przypadku ich zmiany.

12. Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 10, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
1) zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia,
2) dane umieszczone przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw innych podmiotów,

3) wyraża zgodę na przetwarzanie, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, swoich danych w zakresie określonym w ust. 7 i 8,

4) ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie polegające na umieszczeniu w Serwisie danych osobowych, dokumentów, materiałów lub wizerunku osób trzecich bez właściwej zgody tych osób,

5) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Serwisu, w tym w szczególności informacji od Operatora Serwisu dotyczących ewentualnych utrudnień, zmian czy przerw technicznych w działaniu Serwisu.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie realizowane są niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem Klauzuli informacyjnej o ryzyku inwestycyjnym.

2. W celu złożenia reklamacji, Użytkownik informuje Operatora Serwisu o stwierdzonej nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@finext.moneylub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora Serwisu.

3. Aby reklamacja podlegała rozpatrzeniu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, powinna zawierać:
imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie Użytkownika.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia – w szczególności dane wskazane w ust. 3 - przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator Serwisu zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformowania Użytkownika o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji i zajętym przez siebie stanowisku. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.

6. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, chyba że zgłosił on chęć otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej.

7. Operator Serwisu nie jest zobowiązany do rozpatrywania reklamacji, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu powinny zostać skierowane do Spółki, o czym każdorazowo powiadomi podmiot składający reklamację.

8. Operator Serwisu prowadzi rejestr wszystkich otrzymanych reklamacji, a także środków jakie zostały zastosowane w związku ze złożonymi reklamacjami.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Bezpośrednio w stosunku do przedmiotu niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności Serwisu internetowego opisana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1. Operator Serwisu jest właścicielem praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, know-how oraz innych praw do Serwisu, wszelkich komponentów wykorzystywanych przez Serwis i niezbędnych do jego działania, w tym systemów informatycznych, lub posiada odpowiednie upoważnienia (licencje) na ich wykorzystanie. Operator Serwisu zastrzega, że na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw i licencji odnoszących się do Serwisu, a ich dalsze wykorzystanie bez zgody Operatora Serwisu jest zabronione.

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i załącznikach stanowiących integralną część Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, w tym w szczególności takiej jak:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie Usług przez Operatora Serwisu,
2) rozszerzenie zakresu Usług oferowanych przez Operatora Serwisu,
3) zmiana rozwiązań technicznych lub technologicznych stosowanych przez Operatora Serwisu.
O każdorazowej zmianie Regulaminu Operator Serwisu niezwłocznie poinformuje Zarejestowanych Użytkowników.

§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa, która obejmuje swoim zakresem tylko świadczenie usług polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie może zostać rozwiązana przez Zarejestrowanego Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta w Serwisie internetowym.

2. Umowa, która obejmuje swoim zakresem świadczenie usług polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie oraz umożliwieniu Spółce przeprowadzenia finansowania Projektu przy wykorzystaniu obszaru internetowego, do którego dostęp techniczny uzyskuje się poprzez Serwis, może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu Zarejestrowanego Użytkownika i wskazaniu przyczyny wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy:

a) Zarejestrowany Użytkownik w trakcie korzystania z Serwisu wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane,
b) istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości bądź prawidłowości, które nie zostały przez Zarejestrowanego Użytkownika wyjaśnione, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub brak możliwości świadczenia usług przez Operatora Serwisu;
c) Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub brak możliwości świadczenia usługi przez Operatora;
d) Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Operatora Serwisu, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia lub zakłócenia funkcjonowania Serwisu internetowego.
e) Zarejestrowany Użytkownik narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.

2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jest sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.

§ 13 OŚWIADCZENIA SERWISU

Firma Michał Nawrocki Investments niniejszym oświadcza, że:

1) jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.finext.money

2) finansowanie jako proces realizowany pomiędzy Użytkownikami Serwisu, o ile następuje poprzez emisję Instrumentów Finansowych, podlega warunkom, o których mowa w Art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, a także art. 53 ust. 9c Ustawy o Ofercie;

3) świadczy na rzecz Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;

4) nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

5) nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

6) nie prowadzi działalności jako fundusz inwestycyjny i nie zarządza alternatywnym funduszem inwestycyjnym ani nie jest takim funduszem, w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;

7) nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o Usługach Płatniczych;

8) działalność Operatora Serwisu internetowego nie podlega przepisom Ustawy o Zbiórkach Publicznych.