Polityka Prywatności

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Serwisu Finext.money

Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu internetowego  dostępnego pod adresem www.finext.money

2. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Bezpieczeństwo danych podczas korzystania z Serwisu internetowego zapewia astosowanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (Secure Sockets Layer), gwarantującego poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet, a także integralność (brak ingerencji, niezmienność) tych danych,

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności znajdują zastosowanie do Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu internetowego.

§ 2. Administrator Danych Osobowych i tryb przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Michał Nawrocki Investments ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 615 189 66 58, REGON: 381 24 66 51

2. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika, Operator Serwisu Internetowego jako Administrator Danych Osobowych przechowuje zapytania „http” adresowane do serwera, natomiast przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane uzyskane w ten sposób nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości osób przeglądających stronę internetową Serwisu.

3. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Zarejestrowanego Użytkownika Operator Serwisu Internetowego jako Administrator danych Osobowych przechowuje dane dobrowolnie udostępnione mu podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie internetowym.

4. Zarejestrowany Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych i może je dowolnie modyfikować, Administrator Danych Osobowych dochowa należytej staranności właściwej dla stosunków tego rodzaju, w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych ich udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym bądź też zniszczeniem uniemożliwiającym dostęp osobie wprowadzającej dane.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług, o których mowa w Regulaminie, w zakresie wynikającym ze zgody wyrażonej przez Użytkownika.

6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików „cookies”. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora Danych Osobowych z plików „cookies” przedstawione są w § 3 niniejszej Polityki Prywatności.

7. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przechowywane są przez okres posiadania Konta w Serwisie internetowym lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych ze współpracą biznesową. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania danych po usunięciu przez Użytkownika Konta w Serwisie lub po zakończeniu współpracy biznesowej na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują do przechowania takich danych.

8. Administrator Danych Osobowych w szczególności nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, innym niż podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, administracji publicznej i sądów.

9. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest właściwa zgoda wyrażona przez Użytkowników, jak również przesłanki określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Każdemu użytkownikowi przysługuje uprawnienie do dowolnego modyfikowania zakresu przekazanych danych, w tym żądania ich usunięcia.

10. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych powinny być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Operatora Serwisu: office@finext.money Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się Operatorem Serwisu : office@finext.money

§ 3. Pliki „cookies”

1. Administrator Danych Osobowych nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”, które w rozumieniu art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, są plikami tekstowymi i jako dane informatyczne przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Pliki „cookies” zamieszczane przez Serwis zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Administratora Danych Osobowych w celu:
a) zarządzania Serwisem Internetowym, w tym do podejmowania działań związanych z ułatwieniem Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania, a także ulepszaniem struktury i zawartości Serwisu internetowego,
b) stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa Serwisu.

4. W ramach Serwisu internetowego Administrator Danych Osobowych wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowy

5. W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu